Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Regulamin MWG Mazury 2019

W tym miejscu pragniemy Państwu zaprezentować regulamin Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Mazury obowiązujący na sezon 2019. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Zachęcamy do wzięcia udziału w rywalizacji.
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA

NA 2019 ROK

 

Pkt.1        Udział w zawodach może brać każdy hodowca, (poza organizatorami,i ich rodzinami), który dokona zgłoszenia gołębi rocznika 2019 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MWG Mazury pod adresem www.mwgmazury.pl lub inną skuteczną metodą oraz spełniał będzie wszystkie warunki określone regulaminem MWG Mazury.

Pkt.2        Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wstępnej (tj. rezerwacji miejsca na MWG Mazury ) w wysokości  200 zł/ 50 euro za każdego zgłoszonego gołębia, (w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia) , oraz wpłaty pozostałej części nie później niż 7 dni po dostarczeniu gołębi do organizatora, co stanowi dodatkowo akceptację niniejszego regulaminu.

Pkt.3        W przypadku jeśli hodowca zgłaszający gołębie na MWG Mazury, po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu, nie uiści pozostałej opłaty, organizator ma prawo skreślić taką osobę z listy uczestników.

Pkt.4        W przypadku nie dostarczenia gołębi na wspólny gołębnik opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

Pkt.5        Całkowita opłata zgłoszonego 1 gołębia wynosi 400 zł lub 100 euro (brutto). Wpłaty na konto bankowe z zagranicy muszą być przewalutowane na polską walutę (PLN).

Pkt.6        Numer konta bankowego: Zostanie podany niezwłocznie przy uruchomieniu na stronie wspólnego gołębnika: www.mwgmazury.pl

Pkt.7        Planowany termin przyjmowania gołębi to 10.04.2019 – 27.05.2019. Każdy gołąb dostarczony do wspólnego gołębnika musi posiadać kartę własności.

Pkt.8        Pkt.8 Na MWG Mazury dostarczamy gołębie 40 – 45 dniowe. Gołębie powinny umieć samodzielnie jeść i pić. Gołębie zimowe bezwzględnie nie mogą rywalizować na wspólnym gołębniku.

Pkt.9        Bezwzględnie gołębie zgłoszone i dostarczone do wspólnego gołębnika powinny być zaszczepione przeciw Paramyxowirozie

Pkt.10        Rodowody gołębi hodowcy dostarczają po locie finałowym (w terminie 7 dni) lub wg uznania podczas dostarczenia gołębi do organizatora.

Pkt.11        Organizator planuje na bieżąco elektroniczną kontrole stanu gołębnika. W dniu dostarczenia gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

Pkt.12        Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik podlegają rozporządzeniom organizatora i stanowią współwłasność uczestnika i organizatora.

Pkt.13        Ważne - gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej , z oznakami chorobowymi,  będą niezwłocznie odsyłane  na koszt uczestnika.

Pkt.14        Każdy uczestnik MWG Mazury może zgłosić dowolną ilość drużyn składających się z 5 sztuk gołębi + 1 rezerwowy.

Pkt.15        Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby  gołębi. Wiąże się to jednak z  mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym. Gołębie rezerwowe mogą bezpłatnie zastąpić gołębie zaginione do czasu rozpoczęcia lotów konkursowych. Jeśli drużyna (5 szt.) utrzyma się na gołębniku w komplecie do czasu lotów konkursowych, wówczas uczestnik ma możliwość aktywacji gołębia rezerwowego przed 1 lotem konkursowym poprzez opłatę 200zł/50 euro. (taki gołąb brać będzie udział we wszystkich rywalizacjach).

Pkt.16        Gołębie rezerwowe, które nie zostaną aktywowane (nie opłacone), jaki te ze zgłoszonej drużyny, które nie zostały w pełni opłacone nie wchodzą do żadnej rywalizacji wspólnego gołębnika (nie będą ujmowane w punktacji).

Pkt.17        Zwycięskie drużyny rywalizacji MWG Mazury wyłoni 5 lotów konkursowych + lot finałowy (liczy się suma punktów)

Pkt.18        Plan lotów (organizator zastrzega sobie zmianę):

 

 

Loty treningowe

 

·        1 lot treningowy - (+/- 3­ - 25 km)

·        2 lot treningowy (+/- 3­ - 25 km)

·        3  lot treningowy (+/- 10­ - 35 km)

·        4 lot treningowy (+/- 40 - 50 km)

·        5 lot treningowy - (+/-40 - 50 km)

·        6 lot treningowy (+/-  60 km)

·        7  lot treningowy (+/-  75 km)

·        8 lot treningowy (+/- 90 km)

 

 

Loty konkursowe

 

·        lot konkursowy : +/- 120 km

·        lot konkursowy +/- 150 km

·        lot konkursowy +/- 180 km

·        lot konkursowy +/- 250 km

·        lot konkursowy +/- 320 km

·        lot finałowy +/- 400-500 km

 

Pkt.19        Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i Drużynowej.

Pkt.20        Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej MWG Mazury.

Pkt.21        Kierunkiem lotów będzie kierunek zachodni z terenu Polski.

 

·      Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu.

·      Ze względów humanitarnych gołąb który wróci dzień przed lotem, lub
znajdujący się w złej kondycji nie będzie koszowany na najbliższy lot. (przepis ten nie będzie dotyczyć lotu finałowego)

 

Pkt.22        Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe składające się z organizatora oraz chętnych uczestników MWG Mazury.

Pkt.23        Wszystkie loty treningowe zostaną przeprowadzone przy włączonym systemie (bez nagród)

Pkt.24        Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie według zasady:
36 godzin od wypuszczenia gołębi ,bez względu na ilość np. (wypuszczenie gołąbków na lot nastąpiło w niedzielę o godz. 6.00 ,to zegar zostaje odłączony we wtorek o godz. 18.00

Pkt.25        Podczas lotu finałowego system konstantujący zostanie odłączony po 4 dobach od wypuszczenia gołąbków np. (wypuszczenie nastąpiło w niedzielę o godz. 7.00 ,to zegar zostaje odłączony w czwartek o godz. 7.00).

Pkt.26        Planowana maksymalna obsada Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Mazury w 2019 roku będzie wynosić 1000 sztuk gołębi młodych.

 

 

Pkt.27        System nagradzania na MWG Mazury:

 

·      Przy obsadzie 1000 sztuk gołębi całkowita pula na nagrody finansowe będzie wynosiła 207 000 zł + nagrody w postaci pucharów  i pamiątkowych dyplomów + ewentualne nagrody od sponsorów wspólnego gołębnika. W przypadku nie osiągnięcia pełnej puli gołębnika nagrody zostaną proporcjonalnie (procentowo) pomniejszone.

·      Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

·      W locie finałowy organizator nagrodzi 30 najszybszych gołębi. Podział nagród lotu finałowego oraz pozostałych rywalizacji wspólnego gołębnika przedstawia się następująco:

 

LOT FINAŁOWY

·      1 miejsce – 25 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 20 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 5 000 zł

·      5 miejsce – 3 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 500 zł

·      11 - 20 miejsce – 1 000 zł

·      21 -30 miejsce – 500 zł

MISTRZOSTWA DRUŻYNOWE

·      1 miejsce – 30 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 20 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 5 000 zł

·      5 miejsce – 3 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 000 zł

MISTRZOSTWA „AS” - NAJLEPSZY LOTNIK

·      1 miejsce – 15 000 zł + puchar

·      2 miejsce – 10 000 zł + puchar

·      3 miejsce – 5 000 zł + puchar

·      4 miejsce – 3 000 zł

·      5 miejsce – 2 000 zł

·      6 -10 miejsce – 1 000 zł

 

Poza tym organizator nagradzać będzie z każdego lotu konkursowego (poza lotem finałowym) 10 najszybszych gołębi w następujących proporcjach

·      1 miejsce – 500 zł

·      2 miejsce – 300 zł

·      3 miejsce – 200 zł

·      4 - 10 miejsce – 100 zł

 

Pkt.28        W rywalizacji drużynowej sumaryczny wynik robą indywidualne wyniki 3 (trzech) najszybszych gołębi drużyny z każdego lotu konkursowego.
Zwycięskie gołębie w rywalizacji AS będą liczone również z sumy punktów.  Konkurs liczony jest na bazie 1:2 czyli 50% wkładanych gołębi.

Pkt.29        Jeżeli podczas lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 30 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności gołębi z lotu konkursowego (awaria systemu) lot taki zostanie anulowany, natomiast w przypadku lotu finałowego – lot taki zostanie powtórzony.

Pkt.30        Organizator bezwzględnie bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją MWG Mazury:

 

·      zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku

·      humanitarnego traktowania powierzonych gołębi

·      opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami

·      odpowiedniego żywienia

·      prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych,

·      prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

 

Pkt.31        Gołąbki dodatkowo zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie i ospie. Jeśli gołębie zostały zaszczepione przez zgłaszającego należy dołączyć pisemne potwierdzenie zaszczepienia gołębi podpisane przez lekarza weterynarii.

Pkt.32        Opiekę weterynaryjną w sezonie 2019 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.

Pkt.33        Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację w locie finałowym zostaną wystawione na aukcji. Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizator - uczestnik w stosunku 50% / 50% pomniejszony o podatek.

Pkt.34        Cenę wywoławczą gołębia na aukcji ustala organizator w zależności od osiągniętych wyników. Cena nie może być niższa niż 150 zł sztuka.

Pkt.35        Gołąbki, które powrócą do dnia rozpoczęcia aukcji, zostaną na niej również wystawione.

Pkt.36        Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatora również te bez dostarczonych kart i rodowodów.

Pkt.37        Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.

Pkt.38        Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Pkt.39        Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z polskim prawem.

Pkt.40        W dniu lotu finałowego planowana jest impreza dla uczestników i kibiców.

 

                                          Popowo 20 wrzesień 2018 r.                                Organizator MWG Mazury

 

                                                              Wojciech Ziobroniewicz